Statistics

# Name G R NO Wkts Ct St RO Pts Avg
1 Kannan Vijayakrishnan 4 96 1 3 0 0 1 204 51.0
2 Owen Thorpe 4 67 0 3 0 0 0.5 160 40.0
3 Ben Horne 3 2 1 4 0 0 0 106 35.3
4 Stuart Horne 2 58 0 1 1 0 0 104 52.0
5 Jake Dawson 4 46 0 0 1 0 0.5 101 25.2
6 Shovon Mostofa 2 25 0 2 1 0 0 87 43.5
7 Vinay Godse 3 6 0 2 1 0 0.5 83 27.7
8 Pradeep Sharma 3 4 2 1 1 0 0 80 26.7
9 Ross McKenzie 2 41 0 1 0 0 0 77 38.5
10 Parameswaran Azhakath 1 8 0 3 0 0 0 66 66.0
11 M Yacoob Nazar John 4 26 0 0 0 0 0 66 16.5
12 Ankush Sharma 1 26 0 1 0 0 0.5 57 57.0
13 Andrew Blackburn 2 11 0 1 0 0 0 47 23.5
14 Shubham Jain 1 0 0 2 0 0 0 42 42.0
15 David Forbes 2 4 0 0 1 0 0 34 17.0
16 Jason Brandsma 1 8 0 0 1 0 0 28 28.0
17 Andy Philip 1 0 1 0 0 0 0 20 20.0
18 Ronnie Falconer 1 0 0 0 1 0 0 20 20.0
19 Sudhir Gudimetla 1 8 0 0 0 0 0 18 18.0
20 Jayaraj Raj 1 0 0 0 0 0 0 10 10.0
21 Richard Collinson 1 0 0 0 0 0 0 10 10.0