Statistics

# Name G R NO Wkts Ct St RO Pts Avg
1 Stuart Horne 5 162 1 6 2 0 0 338 67.6
2 Kannan Vijayakrishnan 8 118 2 5 1 0 1.5 323 40.4
3 Owen Thorpe 7 151 1 4 0 0 0.5 300 42.9
4 Jake Dawson 8 91 2 0 3 5 2.5 296 37.0
5 Ankush Sharma 5 47 0 9 1 0 0.5 256 51.2
6 Ben Horne 7 5 1 10 1 0 0 255 36.4
7 Vinay Godse 6 20 0 4 1 0 0.5 159 26.5
8 Ross McKenzie 4 41 0 3 2 0 0 149 37.2
9 Shovon Mostofa 3 30 0 2 1 0 0.5 107 35.7
10 M Yacoob Nazar John 5 26 0 1 0 0 0 92 18.4
11 Ronnie Falconer 3 8 0 1 2 0 0 74 24.7
12 Shubham Jain 2 0 0 3 0 0 0 68 34.0
13 Parameswaran Azhakath 1 8 0 3 0 0 0 66 66.0
14 David Forbes 4 6 0 0 2 0 0 66 16.5
15 Pradeep Sharma 3 4 2 0 1 0 0 64 21.3
16 Andrew Blackburn 2 11 0 1 0 0 0 47 23.5
17 Het Makadia 3 1 0 1 0 0 0 47 15.7
18 Andy Philip 3 6 1 0 0 0 0 46 15.3
19 Sudhir Gudimetla 3 8 0 0 0 0 0 38 12.7
20 Jason Brandsma 1 8 0 0 1 0 0 28 28.0
21 Richard Collinson 2 4 0 0 0 0 0 24 12.0
22 Jayaraj Raj 1 0 0 0 0 0 0 10 10.0
23 Keith Miranda 1 0 0 0 0 0 0 10 10.0
24 Manoj Gubbala 1 0 0 0 0 0 0 10 10.0